Č.j.: 4459/PH/05


ROZHODNUTÍ

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle §
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, rozhodl dne 25.8.
2005 podle § 42 odst. 4 a § 46 zákona č. 114/1995 Sb. a podle ust. § 46 a
47 zákona č. 71/1967 Sb. takto:

Neznámí účastníci řízení, provozovatelé (vlastníci) vyjmenovaných
plovoucích zařízení,


jsou povinni

do 40 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vymístit z VD Slapy mimo
vodní cestu plovoucí zařízení, která jsou v nevyhovujícím technickém
stavu a tvoří plavební překážku (plovoucí zařízení určená k vymístění
jsou fotograficky dokumentovaná – viz příloha rozhodnutí – a jsou rovněž k
nahlédnutí na CD disku.) отдых в Эмиратах

Jedná se o tato plovoucí zařízení:

Svatojánská zátoka, levý břeh (pohled z jezera), snímek č. 3

Nevyhovující konstrukce lávky a plovoucího zařízení neurčité barvy,
velikost cca 3 x 2 m, bez označení.

Cihelna, pravý břeh, snímek č.7

Nevyhovující plovoucí zařízení včetně lávky, cca 3 x 2 m levá část
plata potopená, červenobílý sud, neoznačeno.

Lahoz, pravý břeh, snímek č. 10

Plovoucí zařízení se dvěma poškozenými plováky -sudy- v nevyhovujícím
technickém stavu, na břehu, bez přístupové lávky, cca 2 x 3 m, neoznačeno.

Lahoz , levý břeh, snímek č. 19

Polotopené modré sudy nesou plovoucí zařízení, které je v dobrém
technickém stavu a je označeno S 016, rozměry 2 x 3 m.

Skalice, levý břeh, snímek č. 28

Plovoucí zařízení vymístěné mimo vodní hladinu, 2 x 2 m, poškozené včetně
lávky, původně neseno třemi sudy, které nejsou upevněné k platu a jsou
zkorodované.

Skalice, levý břeh, snímek č. 30

Technicky nevyhovující plovoucí zařízení bylo již uklizeno, zbyla pouze
poškozená pramice na břehu. Lokalita jinak dnes v pořádku.

Malá Sladovař, pravý břeh, č. snímku 38

Napravo od plata p. S. Knotka je kovové zkorodované zařízení s poškozenými
sudy, o rozměrech 3 x 2 m, bez podlážky a označení, působí plavební překážku.

Malá Sladovař, levý břeh, snímek č. 41

Pouze kovová konstrukce, zkorodovaná včetně sudů neurčité barvy a ty jsou
uvolněné z konstrukce. Rozměry cca 2 x 3 m, zařízení není označené.

Malá Sladovař, levý břeh, snímek č. 42

Konstrukce nefunkční, plato ve špatném technickém stavu bez podlážek, 3 téměř
potopené poškozené sudy, rozměry 4 x 2 m, zařízení neoznačeno.

Malá Sladovař, levý břeh, snímek č. 43

Hnědé plato s červeným a zeleným nefunkčním sudem. Rozměry plovoucího
zařízení jsou cca 3,5 x 2,5 m ve tvaru U, lávka v pořádku, neoznačeno.

Velká Sladovař, pravý břeh, snímek č. 48

Zkorodované nefunkční zbytky bývalého plovoucího zařízení na břehu (lávka,
schody), neoznačeno.

Velká Sladovař, pravý břeh, snímek č. 51

Plovoucí zařízení v poměrně dobrém technickém stavu až na nevyhovující
plováky, polopotopené, rozměry 3,5 x 3,5 m , majitelem neoznačené.

Velká Sladovař, pravý břeh, snímek č. 52

Vlevo od plata zobrazeného na snímku č. 51 je plovoucí zařízení 3 x 2 m s
přístupovou lávkou a schůdky. Plováky nevyhovující, plato jinak v dobrém
stavu, neoznačeno.

Velká Sladovař, pravý břeh, snímek č. 57

Plovoucí zařízení z červené trubkové konstrukce ve tvaru U bez podlah,
rozměry 6 x 4 m, s přístupovou lávkou , nesené kovovými bílými a červenými
sudy, z nichž některé nejsou zcela funkční. Plovoucí zařízení je neoznačené.

Velká Sladovař, levý břeh, snímek č. 59

Plovoucí zařízení 2,5 x 2 m zpola potopené, plováky (sudy) nefunkční,
neurčité barvy, neoznačené.

Velká Sladovař snímek č. 61

Plovoucí zařízení, které je poškozené a neoznačené, částečně bez
podlážky, nesené modrými plastovými sudy, k němu zřejmě patří i
pohozená trubková konstrukce na břehu, která je rovněž určená k vymístění.
Rozměry cca 3 x 5 m.

Velká Sladovař . snímek č. 62

Plovoucí zařízení trubkové konstrukce nesené osmi ocelovými sudy různého
druhu, barvy a stavu. Přístupová lávka je nefunkční. Rozměry cca 4 x 3 m,
není označené a nemá podlahu.

Velká Sladovař, levý břeh, snímek č. 65

Částečně potopené plato, bez podlážek, červená kovová konstrukce, bílé
plováky a téměř potopený sud. Rozměry 4 x 3 m, zařízení ve tvaru L je
neoznačené.

Výše uvedená plovoucí zařízení jsou fotograficky dokumentovaná (viz příloha
rozhodnutí) a jsou rovněž k nahlédnutí na CD disku.

Odůvodnění

Podle § 9 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, je plavidlem i
plovoucí zařízení. Na vodní cestě je zakázáno provozovat plavidlo, které
svou konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti
provozu, ohrožuje životní prostředí, nebo jehož technická způsobilost
nebyla schválena.

Plovoucí zařízení může provozovatel umístit na vodní cestě za předpokladu,
že bude řádně označené, ve způsobilém technickém stavu a za podmínek
stanovených Státní plavební správou a správcem toku.

Dne 5. 10. 2004 provedla Státní plavební správa a správce toku, Povodí
Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, kontrolu vodní cesty v zátokách Svatojánská,
Rovínek, Cihelna, Lahoz, Malá a Velká zátoka Sladovař a v lokalitě
Skalice. Státní plavební správa vyzvala vlastníky plovoucích zařízení,
aby je identifikovali podle pořízené dokumentace, kterou měla k dispozici Státní
plavební správa, Povodí Vltavy, s. p., ZDV, a Obecní úřad Slapy a dali
jednotlivá plovoucí zařízení do pořádku. Při opakovaných kontrolách
vodní cesty bylo zjištěno, že ve výše jmenovaných lokalitách jsou nadále
umístěna plovoucí zařízení, jejichž provozovatel není známý a jsou v
technicky nevyhovujícím stavu. Státní plavební správa sdělila všem
majitelům schválených plovoucích zařízení podmínky pro jejich provoz
(označení, vyhovující technický stav, vymístění z hladiny v zimním
období atd.). Přes všechna upozornění bylo při kontrole vodní cesty dne
8.8.2005 dokumentovaných 18 zařízení, která byla určena k vymístění.

Svým jednáním neznámí provozovatelé porušili zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě a vyhlášku č. 344/1991 Sb. federálního ministerstva
dopravy, kterou byl vydán Řád plavební bezpečnosti. Hlava 2.02 Řádu
plavební bezpečnosti praví, že malé plavidlo (plovoucí zařízení), které
nepodléhá evidenci, musí být vyznačeno na viditelném místě jménem a
adresou vlastníka (provozovatele), nebo musí mít například evidenční číslo
přidělené správcem toku. Způsobením překážky a provozováním nezpůsobilého
plavidla se provozovatel výše uvedeného zařízení dopouští správního
deliktu podle § 43 zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. V případě
neodstranění bude plovoucí zařízení na pokyn Státní plavební správy
vymístěn správcem toku na náklady vlastníka.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení k odboru plavby
a vodních cest Ministerstva dopravy České republiky, nábřeží Ludvíka
Svobody 12, Praha 1, podáním u Státní plavební správy – pobočka Praha na
adrese uvedené v záhlaví.

Protože to vyžaduje naléhavý obecný zájem, pak podle § 55 odst. 2 zákona
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), se vylučuje odkladný
účinek odvolání. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání
se nelze odvolat (§ 55 odst.3 správního řádu).

V Praze dne 25. srpna 2005

Ředitel pobočky

v z. Ing. Jaroslav Š r ů t e k v. r.

Příloha

– fotodokumentace (listů: 18)

Účastníci řízení

– provozovatelé
– PV, s. p., ZDV
– Obecní úřad Slapy

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..