Plavební vyhláška č. 1/2004Státní plavební správy ze dne 07.04.2004 o proplavování
plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

Státní plavební správa podle § 22 zákona
č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve smyslu článku 9.20
Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních
cestách České republiky, vydaném vyhláškou Federálního
ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., stanoví:

Čl. 1 – Proplavování plavebními
komorami na labské vodní cestě

(1) Provozní doba na plavebních komorách labské vodní
cesty:

a) Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký
Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá
nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad
Labem, Lobkovice a Obříství je celoroční provoz od 6.00
hodin do 18.00 hodin,
b) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České
Kopisty v období od 1. 10. do 30. 4. každoročně, je
provozní doba od 6.00 hodin do 18.00 hodin,
c) Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. 10.
do 30. 4. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do
19.00 hodin,
d) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České
Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1.
5. do 30. 9. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin
do 20.00 hodin.

(2) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo
stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po
Obříství (střední Labe), je nutno předem projednat s
pracovištěm závodu střední Labe v Pardubicích, Povodí
Labe, s. p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice (telefon 466 864
412, fax 466 864 417).

(3) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo
stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po
Ústí nad Labem-Střekov (dolní Labe), je nutno předem
projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad
Labem-Vaňov, Povodí Labe, s. p., (telefon 602 416 135, fax 475
258 082).

Čl. 2 – Proplavování plavebními
komorami na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní
cesty od Štěchovic po Hořín:

a) Štěchovice v období od 15.4. do 31.10.
každoročně, je provozní doba od 8.00 hodin do 17.00
hodin. Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v
liché hodiny a z dolní vody vždy v sudé hodiny.
b) Vrané nad Vltavou v období od 15.4. do 31.10.
každoročně, je provozní doba od 8.00 hodin do 17.00
hodin. Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v
sudé hodiny a z dolní vody vždy v liché hodiny.
Dovolí-li to hydrologické a klimatické podmínky, lze
požadavek na proplavení plavební komorou Vrané nad
Vltavou v období od 1.11. do 14.4. každoročně, projednat
s obsluhou vodního díla (telefon 257 760 311),
c) Praha-Modřany je celoroční provoz od 7.00
hodin do 17.00 hodin. Z horní vody se malá plavidla
proplavují vždy v liché hodiny a z dolní vody vždy v
sudé hodiny.
d) Praha-Smíchov, Praha-Štvanice, Praha-Podbaba,
Roztoky, Dolánky, Miřejovice a Hořín je celoroční
provoz od 7.00 hodin do 17.00 hodin.

(2) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Modřany
v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno projednat do 14.30
hodin na této plavební komoře (telefon 241 773 082).

(3) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Smíchov
v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno předem projednat
do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 251 510 546).
Požadavek na proplavení v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin
je nutno projednat nejméně 24 hodin předem s
vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., v
pracovních dnech v době od 7.00 hodin do 15.15 hodin (telefon
257 329 425, 257 326 310).

(4) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Mánes v
době od 7.00 hodin do 15.00 hodin je nutno nejméně 1 hodinu
předem projednat na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon
251 510 546). V době od 15.00 hodin se proplavuje na základě
zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí
Vltavy, s. p.

(5) Požadavek na proplavení plavební komorou
Praha-Štvanice v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno
projednat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 233
377 318). Požadavek na proplavení v době od 22.00 hodin do
24.00 hodin je nutno projednat nejméně 24 hodin předem s
vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., v
pracovních dnech v době od 7.00 hodin do 15.15 hodin (telefon
257 329 425, 257 326 310).

(6) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Podbaba
v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno předem projednat
na této plavební komoře (telefon 224 314 549).

(7) Požadavek na proplavení plavební komorou Roztoky v
době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do
18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře
(telefon 220 911 730).

(8) Požadavek na proplavení plavební komorou Dolánky v
době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do
18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře
(telefon 315 787 028).

(9) Požadavek na proplavení plavební komorou Miřejovice v
době od 24.00 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do
24.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře
(telefon 315 785 172).

(10) Požadavek na proplavení plavební komorou Hořín v
době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do
18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře
(telefon 315 622 267).

(11) V případě, že se nelze spojit s některou z
uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení
projednat přímo s vodohospodářským dispečinkem Povodí
Vltavy, s. p., (telefon 257 329 425, 257 326 310).

(12) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek
osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo
stanovenou provozní dobu je nutno nejméně 7 dní předem
oznámit na vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s. p.,
(telefon 257 329 425, 257 326 310). Výpadek pravidelné linky je
nutno ohlásit nejméně 24 hodin předem na příslušnou
plavební komoru.

Čl. 3 – Provozní doba na vltavské
vodní cestě

(1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po
Slapy:

a) plavební komora Kořensko od 1.6. do 30.9.
každoročně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, je
provozní doba vždy od 8.00 hodin do 12.00 hodina a od 14.00
hodin do 19.00 hodin, v neděli od 8.00 hodin do 17.00 hodin,
b) zdvihadlo Orlík v období od 1. 5. do 30. 9.
každoročně, vždy v pondělí, v pátek, v sobotu a v
neděli je provozní doba od 8.00 hodin do 17.00 hodin,
c) plavební komora Kamýk nad Vltavou od 1. 5. do
30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek, v sobotu a
v neděli je provozní doba od 8.00 hodin do 17,00 hodin, z
horní vody se proplavuje vždy v sudé hodiny a z dolní
vody vždy v liché hodiny,
d) vlek Slapy od 1. 5. do 30. 9. každoročně,
vždy v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli je
provozní doba od 8.00 hodin do 17.00 hodin.

(2) Plavební komorou Kamýk nad Vltavou je možné mimo
uvedené dny proplavit malá plavidla společně s plavidly
osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu.

(3) Plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební
bezpečnosti a plavidla použitá správcem toku k údržbě
vodní cesty lze proplavit (převézt) mimo stanovenou provozní
dobu po projednání s obsluhou jednotlivých zařízení
(plavební komora Kořensko telefon 385 722 766, zdvihadlo Orlík
telefon 318 694 113, plavební komora Kamýk nad Vltavou telefon
318 677 119, vlek Slapy telefon 257 740 482, plavební komora
Štěchovice telefon 257 740 263, plavební komora Vrané nad
Vltavou telefon 257 760 311).

(4) Přepravními zařízeními na VD Slapy a VD Orlík je
možno přepravovat malá plavidla do šířky 2,60 m, délky
8,50 m a váhy 3 500 kg.

Čl. 4 – Proplavování malých
plavidel plavebními komorami

Malá plavidla se proplavují podle ustanovení čl. 9.20
Řádu plavební bezpečnosti. Provozní hodiny pro
proplavování malých plavidel ve smyslu odst. 10 čl. 9.20
Řádu plavební bezpečnosti jsou stanoveny pouze pro PK
Štěchovice, PK Vrané a PK Praha – Modřany. Pro ostatní
plavební komory nejsou stanoveny. Malá plavidla lze ve smyslu
tohoto ustanovení proplavit v menší skupině, nebo samostatně
není-li předpoklad, že do jedné hodiny připluje další
plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.

Čl. 5 – Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

a) plavební vyhláška č. 3/2003 ze dne 14. listopadu 2003,
o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní
cestě,
b) plavební vyhláška č. 2/2000 ze dne 2. října
2000, o přípustných ponorech na Vltavě v úseku
Praha-Modřany až Barrandovský most.

Čl. 6 – Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004.
(č. j. 450/Ř/04)
Ředitel ing. Luděk Cidlina v. r.

 

Vyhláška 344/1991 Sb. o řádu
plavební bezpečnosti na vnitrozem. vodních cestách ČSFR
(vybrané články)

Čl.6.28 – Plavba plavebními komorami
ŘPB

1. Při připlouvání k místům určeným pro čekání
plavidel v obvodu plavebních komor musí plavidla snížit
rychlost. Jestliže nemohou nebo nechtějí vplout ihned do
plavební komory, musí, je-li na břehu osazen signální znak
B.5 (příloha 7), zůstat stát před tímto znakem.

2. V čekacích polohách, v obvodech plavebních komor a v
plavebních komorách musí plavidla vybavená zařízením pro
radiofonické spojení, které jim umožňuje spojení v síti
pro přenos plavebních informací, zajistit provoz tohoto
zařízení pro příjem na kanálu vyhrazeném pro danou
plavební komoru.

3. Plavba plavebními komorami probíhá v pořadí, v jakém
plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel.
Malá
plavidla nemohou požadovat, aby byla proplavena zvlášť.
Smějí vplouvat do plavební komory až po pokynu obsluhy
plavební komory. Proplavují-li se malá plavidla společně s
plavidly, která nejsou malými, smějí vplout do plavební
komory až po těchto plavidlech.

4. Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v
místech určených pro čekání plavidel je předjíždění
zakázáno.

5. V plavebních komorách musí být kotvy úplně zdviženy;
toto ustanovení se vztahuje i na místa čekání u plavebních
komor v případech, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.

6. Při vplouvání do plavebních komor musí plavidla
snížit rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo
ochranných zařízení nebo do jiných plavidel nebo plovoucích
těles.

7. V plavebních komorách:

a) jsou-li na zdech vyznačeny hranice pro stání
plavidel, musí plavidla zůstat stát v mezích těchto
hranic,
b) po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až
do povolení k
vyplutí musí být plavidla uvázána a úprava úvazů
musí být prováděna tak, aby plavidla nenarážela do
zdí, vrat a ochranných zařízení plavební komory nebo do
jiných plavidel nebo plovoucích těles,
c) používání odrazníků je povinné; jsou-li
snímatelné, musí být plovoucí,
d) je zakázáno z plavidel a plovoucích těles vypouštět
nebo
vylévat vodu na plató plavební komory nebo na jiná
plavidla nebo plovoucí tělesa,
e) malá plavidla musí udržovat bezpečný odstup od
ostatních plavidel.

8. V plavebních komorách a v čekacích polohách obvodů
plavebních komor musí plavidla udržovat minimální boční
vzdálenost 10 m od plavidel a sestav plavidel, která nesou
modré světlo uvedené v čl. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel
uvedený v čl. 3.32 odst. 1. Toto ustanovení však neplatí pro
plavidla a sestavy plavidel, které nesou stejnou signalizaci.

9. Každé plavidlo nebo sestava nesoucí dvě nebo tři
modrá světla uvedená v čl. 3.14 odst. 2 a 3 nebo dva nebo
tři modré kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 2 a 3 se
proplavují jednotlivě.

10. Plavidla a sestavy, které nesou modré světlo uvedené v
čl. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel uvedený v čl. 3.32 odst. 1
nesmí být proplavovány s plavidly osobní dopravy.

11. V zájmu bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě,
rychlého proplouvání nebo plného využití plavebních komor,
může obsluha plavební komory dávat doplňující pokyny,
pokud nejsou v rozporu s tímto Řádem. V plavebních komorách
a v čekacích polohách jejich obvodů jsou vůdci plavidel
povinni se těmito pokyny řídit.

Čl.6.28a – Vplouvání do plavebních
komor a vyplouvání z nich ŘPB

1. Vplouvání do plavební komory se ve dne i v noci řídí
optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách
plavební komory. Tyto signály značí:

a) dvě červená světla nad sebou – vplutí zakázáno,
plavební komora není v provozu,
b) jedno červené světlo nebo dvě červená světla vedle
sebe – vplutí zakázáno, plavební komora je zavřena,
c) jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuto
nebo jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe nebo
jedno červené světlo nad zeleným světlem – vplutí
zakázáno, připravuje se otevření plavební komory,
d) jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe
– vplutí je povoleno.

2. Vyplouvání z plavební komory je řízeno ve dne i v noci
těmito optickými signály:

a) jedno nebo dvě červená světla – vyplutí je zakázáno,

b) jedno nebo dvě zelená světla – vyplutí je povoleno.

3. Jedno nebo dvě červená světla uvedená v odst. 1 a 2
mohou být nahrazena signálním znakem – tabulí A.1 (příloha
7). Jedno nebo dvě zelená světla uvedená v odst. 1 a 2 mohou
být nahrazena signálním znakem – tabulí E.1 (příloha 7).

4. Neplní-li signální světla nebo tabule svůj účel, je
vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich bez
výslovného pokynu obsluhy plavební komory zakázáno.

Čl.6.29 – Přednost v plavbě
plavebními komorami ŘPB

Odchylně od čl. 6.28 odst. 3 přednost v plavbě plavebními
komorami mají:

a) plavidla Státní plavební správy, zdravotní
záchranné služby, požární ochrany, policie nebo celní
správy, která se přemísťují za účelem neodkladné
služební povinnosti,
b) plavidla, kterým bylo toto oprávnění přiznáno
Státní plavební správou.

Plavidla, která mají přednost v plavbě plavebními
komorami podle písm. b), musí nést na přídi červený
plamenec uvedený v čl. 3.36.

Čl.9.20 – Doplňující ustanovení o
proplouvání objekty plavebních komor (k čl. 6.28 a 6.29) ŘPB

1. Ustanovení o proplavování plavidel a jejich sestav se
vztahuje na celý obvod plavebních komor. K obvodu plavebních
komor patří kromě vlastního proplavovacího zařízení
(plavební komory) také vodní plochy nad a pod plavebními
komorami až k místům, kde končí zařízení k vyvazování
plavidel (pacholata, vázací kruhy, úvazové piloty – dalby).

2. Plavidla čekající na vplutí nesmějí uzavírat
plavební dráhu a smějí zaujmout místo jen v jedné šířce
za sebou co nejblíže břehu. Plavidla musí po vplutí do
plavební komory zaujmout v ní takové místo, aby
nepřekážela při vplouvání a využití prostoru plavební
komory plavidlům, která za nimi následují. Zejména poslední
plavidlo (z horní vody) musí vplout tak daleko, aby při
vypouštění vody z plavební komory nemohlo nasednout na
záporník. Plavidla, která následují, musí plavidlům před
nimi ponechat čas a možnost k tomu, aby se v plavební komoře
srovnala a vyvázala.

3. K vázání plavidel v plavebních komorách se nesmí
používat lan ze syntetických vláken, vyjma lan
polypropylenových.

4. Po dobu proplavování plavební komorou musí být
posádka rozmístěna na plavidle tak, aby mohla povolovat nebo
zkracovat vázací lana. Vůdce plavidla musí být v pohotovosti
na svém stanovišti v kormidelně nebo její bezprostřední
blízkosti a zabezpečovat plynulé proplavování.

5. Vlečné sestavy smějí vyplout z plavební komory jen s
krátkými vlečnými lany, která nesmějí být uvázána
napevno. Posádka plavidla přizpůsobuje úvaz a délku lana
potřebám situace tak, aby nedošlo k poškození plavidel a
objektů.

6. Plavidla vyplouvající proti proudu nesmějí přistát na
místech pro čekání poproudních plavidel a naopak.

7. Vůdci plavidel, jejichž připlutí bylo ohlášeno
nejbližší příští plavební komoře, avšak v plavbě k ní
nepokračují, musí to oznámit obsluze plavební komory při
odbavení.

8. Plavidla lze proplavovat zpravidla jen ve stanovených
provozních hodinách, popř. podle grafikonu plavby. Mimo
provozní hodiny se proplavuje jen, pokud to připouští
plavební vyhláška.

9. V plavebních komorách je zakázáno:

a) stání plavidel přes noc nebo na delší dobu,
b) samostatná obsluha provozních zařízení plavební
komory členy lodních posádek,
c) vystupování a nastupování cestujících na plavidla,
výjimku může povolit obsluha plavební komory,
d) používat okovaných bidel a háčků k odstrkování
plavidel.

10. Malá plavidla se proplavují, pokud nemohou použít
zvláštních pro ně určených zařízení, jen ve skupinách
(nejméně 5 plavidel) nebo společně s jinými plavidly nebo v
určitých provozních hodinách, pokud jsou pro tento účel
stanoveny.

11. Přednostně se proplavují v níže uvedeném pořadí
před jinými plavidly než těmi, která jsou uvedena v čl.
6.29:

a) osobní lodě plující podle jízdního řádu,
b) jiné osobní lodě s cestujícími na palubě, jsou-li
ohlášeny nejméně jednu hodinu před proplavením.

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..